ТОВ «БІЗНЕС-ПРОФ»
телефон: +38 0 (800) 33-23-42
сайт: www.42clouds.pro
e-mail:
[email protected]

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ 42CLOUDS
З ПРАВОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

м. Суми
«__»____________20_р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ПРОФ», в особі Виконавчого директора Жолудєвої Оксани Валеріївни, що діє на підставі Довіреності № 01/20 від 07.07.20 року, надалі іменується «Компанія» з однієї сторони, та _______________________________, в особі _________________, що діє на підставі _____________, надалі іменується «Кінцевий споживач» в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали цей Договір про надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції (надалі іменується «Договір») про наступне:
I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Сервіс - онлайн-сервіс 42Clouds, побудований за моделлю SaaS («Software as a Service», «програмне забезпечення як сервіс»), функціональним призначенням якого є можливість здійснювати доступ до комп'ютерних програм, а також інші можливості, передбачені Сервісом (функціональне призначення). Сервіс розміщено в мережі Інтернет на веб-сайті Компанії за посиланням URL: https://42clouds.pro.

1.2. Комп'ютерна програма BAS - примірник комп'ютерної програми у формі мережевої адреси (файлу/коду) для активації комп'ютерної програми, функціональним призначенням якої є здійснення автоматизації ведення обліку, використання якої обмежене її функціональним призначенням, певним строком використання, кількістю осіб (активних сеансів), а також її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем").

1.3. Рахунок - документ, складений та авторизований Компанією для Кінцевого споживача, після ознайомлення останнього із умовами Договору, які оприлюднені на веб-сторінці Компанії (URL: https://42clouds.pro/uk-ua/agreement). Рахунок містить інформацію, зокрема, про Компанію та її реквізити, зміст операції, одиницю виміру операції, ціну, відомості про Кінцевого споживача (його назва та код з ЄДРПОУ/ідентифікаційний код), дату та номер рахунку.

1.4. Програмна продукція - онлайн-сервіс 42Clouds та комп'ютерна програма BAS.

1.5. Датацентр - інформаційний комплекс, обладнаний відповідно до міжнародних вимог до центрів обробки даних Tier2 (або вище), підключений до мережі Інтернет.

1.6. Тариф - винагорода за надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції. Діючі Тарифи опубліковані в мережі Інтернет на веб-сайті Компанії за посиланням URL: https://42clouds.pro/uk-ua/rates.

1.7. Сторони погодили, що терміни «Програма», «Програмна продукція», «Комп'ютерна програма», «Ліцензійне забезпечення», мають однакове значення у розумінні Договору та можуть використовуватися у первинних документах Сторін, які підтверджують виконання зобов'язань за Договором.
II. ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1. Договором регулюються правовідносини, що виникають між Компанією та Кінцевим споживачем у зв'язку із здійсненням Компанією на користь Кінцевого споживача надання доступу до Програмної продукції, скориставшись яким, Кінцевий споживач отримує право на використання такої Програмної продукції, плата за яке не вважається роялті.

2.2. Компанія здійснює надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції, а Кінцевий споживач приймає та оплачує винагороду за надані права у відповідності до умов Договору.

2.3. Доступ до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції відбувається за допомогою мережі Інтернет шляхом реєстрації Кінцевого споживача в електронному кабінеті в Сервісі та введення мережевої адреси (файлу/коду) наданої Компанією на запит Кінцевого споживача.

2.4. Надавши Кінцевому споживачу мережеву адресу (файл/код) для доступу до Програмної продукції, згідно сплаченого Кінцевим споживачем Тарифу, Компанія фактично виконала перед Кінцевим споживачем свої зобов'язання з надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції.

2.5. Права на використання Програмної продукції обмежені її функціональним призначенням, зокрема:
- доступ до Програмної продукції надається Кінцевому споживачу виключно як "кінцевому споживачу", а не інакше;
- період роботи Кінцевого споживача в Програмній продукції передається на обмежений у часі термін;
- процес роботи Кінцевого споживача в Програмної продукції обмежено кількістю осіб (активних сеансів), що одночасно здійснюють доступ до онлайн-сервісу;
- Кінцевий споживач не має права надавати доступ до Програмної продукції або будь-яким іншим шляхом надавати право використовувати Програмну продукцію третім особа;
- Кінцевий споживач має право на використання онлайн-сервісу 42Clouds та примірника комп'ютерної програми BAS.

2.6. Кінцевому споживачу передаються обмежені за функціональним призначенням невиключні права на використання Програмної продукції.

2.7. Умови використання Кінцевим споживачем пакету оновлень/змін/додатків/доповнень та/або розширення функціоналу Програмної продукції, право на отримання таких змін, додатків, доповнень та/або розширення функціоналу протягом дії Договору, Сторонами врегульовуються в додаткових угодах до Договору. Вартість надання оновлень типових конфігурацій, технічна підтримка включено в Тариф.

2.8. Умови використання Кінцевим споживачем операцій та послуг, які не перераховані в Договорі, Сторонами врегульовуються в додаткових угодах до Договору або в Договорі про надання послуг.
III. ВИНАГОРОДА ТА ЇЇ СПЛАТА
3.1. Винагорода за надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції визначається у гривнях у відповідності до діючих Тарифів та вказується в рахунку, який надається Кінцевому споживачу. Розмір винагороди, зазначений у діючих Тарифах та в рахунку, зафіксовано без ПДВ на підставі пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.

3.2. Загальна сума винагороди за Договором визначається як сукупність грошових коштів перерахованих Кінцевим споживачем впродовж строку дії Договору.

3.3. Сторони визнають та погоджуються з тим, що платіж за надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції, який Кінцевий споживач здійснює на користь Компанії у відповідності із положеннями розділу 3 Договору, не вважається роялті в розумінні п. п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.

3.4. Сторони визнають та погоджуються з тим, що операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті у межах Договору звільняються від оподаткування податком на додану вартість у відповідності до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.

3.5. Обов'язок Кінцевого споживача щодо оплати винагороди за надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції вважається виконаним з моменту зарахування відповідної суми грошових коштів на поточний банківський рахунок Компанії.

3.6. Усі грошові розрахунки (платежі), що передбачені Договором, здійснюються з використанням національної валюти України - гривні, у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних сум грошових коштів на поточні банківські рахунки Сторін, зазначені у розділі Х Договору.

3.7. Оплата винагороди за надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції, яка визначається у відповідності до п. 3.1. Договору, здійснюється на умовах попередньої оплати за кожний наступний календарний місяць, якщо інше не передбачено відповідним Тарифом, шляхом перерахування Кінцевим споживачем на поточний банківський рахунок Компанії.

3.8. Надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції здійснюється у наступному розрахунковому місяці лише при наявності передоплати згідно вибраного Тарифу Кінцевим споживачем на весь наступний календарний місяць.

3.9. Грошові кошти зараховуються на внутрішній рахунок Кінцевого споживача на дату надходження грошових коштів на поточний банківський рахунок Компанії.

3.10. У разі нестачі коштів на внутрішньому рахунку Кінцевого споживача до початку надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції, використання Програмної продукції не надається до моменту наявності достатнього обсягу грошових коштів.

3.11. У разі відмови від Договору, Компанія повністю повертає Кінцевому споживачу невикористані грошові кошти, що знаходяться на внутрішньому рахунку Кінцевого споживача в Компанії.

3.12. Кінцевий споживач самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими або невірними реквізитами Компанії. Актуальні реквізити зазначені у розділі X Договору.

3.13. Вибір і використання способу/форми оплати доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції проводиться Кінцевим споживачем на власний розсуд. Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність третіх осіб, які потягли за собою не надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Компанії.
IV. ПОРЯДОК, СТРОКИ ТА УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ
4.1. Необхідною умовою для доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції за Договором є реєстрація Кінцевого споживача в електронному кабінеті в Сервісі та введення мережевої адреси (файлу/коду) наданої Компанією на запит Кінцевого споживача після повної оплати Кінцевим споживачем зафіксованого розміру винагороди у рахунку.

4.2. Реєстрація Кінцевого споживача в Сервісі є добровільною і здійснюється Кінцевим споживачем за адресою в мережі Інтернет: https://cp.42clouds.pro/signup/.

4.3. При реєстрації в Сервісі Кінцевий споживач зобов'язаний вказати в реєстраційній формі унікальний логін і пароль доступу до Сервісу, а також дійсні контактні дані (мобільний телефон, електронна пошта). Реєстраційна форма Сервісу може запитувати у Кінцевого споживача додаткову інформацію. Реєстраційна форма може містити додаткові засоби і/або вимагати додаткові дії для захисту від автоматичної реєстрації.

4.4. Всі операції з використанням логіна і пароля Кінцевого споживача вважаються здійсненими Кінцевим споживачем. Компанія не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Кінцевого споживача третіми особами, якщо доведе, що подібне використання сталося не з її вини.

4.5. Для виконання Договору Кінцевий споживач передає Компанії свої персональні дані і дає згоду на їх обробку відповідно до закону України від 01.06.2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» на умовах і для цілей цієї Угоди. Компанія обробляє тільки ті персональні дані, які необхідні для виконання умов Договору.

4.6. Програмна продукція запускається в Датацентрі забезпеченому безперебійним енерговикористання, кондиціонуванням та іншими технічними умовами для нормального функціонування обладнання. Компанія забезпечує захист брандмауером усіх зовнішніх комунікаційних з'єднань Датацентрі, захист від несанкціонованого доступу до баз даних і безпеку баз даних в разі аварій.

4.7. Програмна продукція запускається в Датацентрі, на обладнанні, якого Компанією підтримується оновлення і підтримання в працездатності операційних систем, антивірусного та іншого спеціалізованого програмного забезпечення, встановлених на обладнанні Датацентру та забезпечується швидкість підключення не менше 10 Мбіт/с для вхідного і вихідного трафіку.

4.8. Надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції здійснюється на обмежений у часі термін, відповідно до обраного і оплаченого Тарифу.

4.9. Часовий регламент надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції:

4.10. Компанія забезпечує доступність сервісів не менше 99,0% від всього часу протягом календарного місяця на період, на який передаються права відповідно до Договору.

4.11. Повідомлення про проведення планових технічних робіт надсилається Кінцевому споживачу за 1 добу до дати проведення. Планові технологічні перерви проводяться не частіше, ніж 1 раз в 5 діб. Час проведення планових технологічних перерв: з 01:00 до 04:00 за київським часом.

4.12. Документально факт надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції підтверджується належним чином оформленим та підписаним повноважними представниками Сторін актом приймання-передачі (далі по тексту – «Акт»). За бажанням Сторін Акт може складатись як в паперовому, так і електронному вигляді.

4.13. Два примірники Акту формуються і направляються Кінцевому споживачу протягом 5 робочих днів з дати надання мережевої адреси (файлу/кодів) для використання Програмної продукції, або отримання відповідного запиту Кінцевого споживача (в залежності від того, що станеться пізніше).

4.14. Отримавши Акти, Кінцевий споживач підписує їх протягом 5 робочих днів з дати отримання та повертає один з примірників Компанії.

4.15. Сторони погоджуються з тим, що факт неотримання Компанією у строк 5 робочих днів з дати отримання Акту, письмового обгрунтування відмови Кінцевого споживача від підписання Актів, буде вважатися належним підтвердженням здійснення Компанією доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції у повній відповідності до умов Договору.

4.16. Надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції в наступаючому місяці означає згоду Кінцевого споживача з прийманням всіх раніше переданих прав на Програмну продукцію в попередньому(іх) місяці(ах), в повному обсязі і в належному вигляді.

4.17. Несплата Кінцевим споживачем винагороди на наступний календарний місяць (період), вважається відмовою Кінцевого споживача з наступного місяця (періоду), до моменту відновлення оплати за надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції.

4.18. У разі припинення оплати винагороди за надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції, файли і бази даних Кінцевого споживача та їх резервні копії зберігаються протягом 45 днів з моменту закінчення оплаченого періоду. Після закінчення цього терміну і неотримання оплати Компанія має право безповоротно видалити всі файли, бази даних Кінцевого споживача та їх резервні копії.

4.19. Відмова від прав використання Програмної продукції виконуються через електронну форму в Панелі управління на Сервісі, відповідно до Тарифів Компанії.
V. ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ
5.1. Якість Програмної продукції повинна відповідати вимогам, що зазвичай пред'являються до даного виду продукції, і повинна забезпечувати можливість використання Програмної продукції за її функціональним призначенням.

5.2. Кінцевому споживачу постачається Програмна продукція у стані «як є» (загальноприйнятий міжнародний принцип «AS IS»). Програмна продукція може не відповідати очікуванням та/або потребам конкретного Кінцевого споживача, але це не впливає на можливість використання Програмної продукції за її функціональним призначенням.

5.3. Компанія, а також власник виключних майнових прав інтелектуальної власності, не несуть відповідальності за можливу невідповідність функціональності Програмної продукції очікуванням та/або потребам Кінцевого споживача.

5.4. Виняткові права на Програмну продукцію належать їхнім законним правовласникам.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ
6.1 Компанія має право:

6.2 В будь-який час змінювати оформлення і зміст Сервісу.

6.3. Здійснювати кількісний облік доступу Кінцевого споживача до Програмної продукції з метою контролю сплаченого обсягу переданих прав на використання Програмної продукції. У разі здійснення Кінцевим споживачем спроби доступу до Програмної продукції понад оплаченого числа одночасних доступів, Компанія має право відмовити в його доступі, або при виявленні факту неоплачених доступів до Програмної продукції відключати неоплачені доступи.

6.4. Вносити зміни до Тарифів, а також вносити зміни в порядок надання права на використання Програмної продукції, в тому числі на підставі аналізу претензій і побажань Кінцевого споживача, починаючи з наступного місяця, але не раніше, ніж через 10 днів після відповідного попередження.

6.5. На вимогу законних правовласників Програмної продукції надавати їм дані про Кінцевих споживачів, які використовують їх Програмну продукцію. До складу таких даних входять зазначені Кінцевим споживачем: найменування Кінцевого споживача, поштова адреса.

6.6. Вимагати від Кінцевих споживачів подання документів, що підтверджують достовірність вказаних при реєстрації даних. Для фізичних осіб та індивідуальних підприємців такими є паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Для юридичних осіб такими є документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи, а також повноваження особи, що діє від імені цієї юридичної особи.

6.7. На вимогу законних правовласників Програмної продукції виключати згадки Програмної продукції в Сервісі і припиняти надання право використання Програмної продукції з поверненням Кінцевому споживачеві невикористаної суми грошових коштів.

6.8. Видаляти екземпляри баз даних Програмної продукції, які використовувалися раніше Кінцевим споживачем, після закінчення терміну зберігання даних баз, зазначених в Договорі і Тарифах.

6.9. Припиняти надання права використання Програмної продукції у разі порушення Кінцевим споживачем своїх зобов'язань за Договором до моменту усунення Кінцевим споживачем такого порушення.

6.10. Відмовляти в наданні прав на використання Програмної продукції особам, які використовують або мають намір використовувати Програмну продукцію в цілях, що порушують вимоги законодавства.

6.11. Вимагати від Кінцевого споживача виконання ним своїх зобов'язань, передбачених Договором.

6.12. Компанія зобов'язана:

6.13. Дотримуватись умов Договору.

6.14. Не змінювати прийняті на 01 число кожного місяця Тарифи протягом даного місяця. У разі зміни Тарифів повідомляти про них завчасно, не пізніше, ніж за 10 днів, шляхом оновлення інформації в мережі Інтернет на веб-сайті Компанії за посиланням URL: https://42clouds.pro/uk-ua/rates та направленням електронного повідомлення по вказаним адресам електронної пошти в розділі Х Договору.

6.15. Своєчасно перераховувати з внутрішнього рахунку Кінцевого споживача кошти в оплату за надання доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції.

6.16. Розглядати претензії Кінцевого споживача в разі порушення умов використання Програмної продукції відповідно до Договору і в разі її визнання здійснювати компенсацію Кінцевому споживачу.

6.17. Зберігати конфіденційність всіх баз даних Кінцевого споживача та забезпечувати їх захист від несанкціонованого доступу третіх осіб.

6.18. У міру виходу і отримання від Компанії оновлень до них розміщувати їх для доступу Кінцевим споживачам, які мають сплачений (діючий) Тариф.

6.19. Не порушувати авторських та інших законних прав третіх осіб при постачанні Програмної продукції.
VII. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА
7.1 Кінцевий споживач має право:

7.2 Обирати будь-які із запропонованих Тарифів, оплачувати їх, прийняти наданий доступу до онлайн-сервісу 42Clouds та скористатися правом на використання Програмної продукції.

7.3 Вимагати від Компанії виконання нею своїх зобов'язань згідно з Договором.

7.4 Створювати копії баз даних (конфігурацій) Програм на носії Кінцевого споживача або носії Компанії та отримувати право власності на них.

7.5 Отримувати знижки, згідно з Тарифами та спеціальним акціям Компанії.

7.6 Розірвати Договір в односторонньому порядку і повністю повернути невикористані кошти, що знаходяться на внутрішньому рахунку Кінцевого споживача в Компанії.

7.7. При відмові від використання Програмної продукції отримати у власність результат використовування бази даних, протягом оплаченого строку використання Програмної продукції.

7.8. Кінцевий споживач зобов'язаний:

7.9. Використовувати наданий доступ до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції тільки в законних цілях.

7.10. Вказувати в Панелі управління в Сервісі дійсні контакти Кінцевого споживача для оперативного зв'язку і вирішення питань.

7.11. Не передавати третім особам дані для доступу до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції. У разі виявлення факту або підозр у несанкціонованому доступі до Програмної продукції (в тому числі несподівана відмова у вході під раніше діючим паролем) негайно змінити пароль, а також повідомити Компанію.

7.12. Самостійно стежити за станом і своєчасним поповненням коштів на внутрішньому рахунку в Компанії через Панель управління в Сервісі.
VIII. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
8.1. Компанія не несе відповідальності перед Кінцевим споживачем за:

8.2. Розголошення інформації, яке стало необхідним у рамках законодавства України.

8.3. Будь-які прямі і непрямі результати, отримані Кінцевим споживачем в ході використання Програмної продукції, які надаються тільки на умовах "як є".

8.4. Будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду, нанесену честі, гідності або діловій репутації, викликану у зв'язку з використанням Програмної продукції.

8.5. Будь-які дії або бездіяльність Кінцевого споживача.

8.6. Кінцевий споживач використовує наданий доступ до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції на свій власний ризик, і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання вказаних матеріалів і результатів роботи Програмної продукції.

8.7. Максимальний розмір відповідальності Компанії обмежений сплаченою Кінцевим споживачем винагородою за наданий доступ до онлайн-сервісу 42Clouds з правом використання Програмної продукції в календарному місяці, коли Компанія припустила порушення умов Договору.

8.8. Компанія звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин форс-мажор, включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, масові відключення електроенергії, громадянські заворушення і безлади.
IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1 Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до кінця поточного календарного року. Термін дії Договору автоматично продовжується, якщо жодна із Сторін не заявила про його розірвання шляхом направлення письмового повідомлення за один календарний місяц про розірвання Договору.

9.2. Цей Договір може бути достроково розірваний, за спільною згодою Сторін або за ініціативою однієї із Сторін, шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення про розірвання Договору. У цьому випадку Договір припиняє свою дію через один місяць після отримання повідомлення про розірвання Договору, а в частині невиконаних зобов'язань Договір діє до повного їх виконання.

9.3. Дія Договору може бути припинена у разі ліквідації однієї з Сторін.

9.4. Сторони підтверджують, що у процесі виконання зобов'язань та реалізації прав за Договором або у зв'язку із ним, ними будуть використовувати усі можливі та доступні засоби для забезпечення дотримання авторських немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права на комп'ютерні програми, що охоплюються предметом Договору.

9.5. Зміни, доповнення до Договору здійснюються Сторонами шляхом укладення додаткових угод до Договору.

9.6. Сторони підтверджують, що вони добровільно уклали Договір, що кожна з них має необхідний і достатній обсяг дієздатності для його укладення. Сторони вступають у правовідносини за Договором на основі рівності і підтверджують повну взаємну адміністративну, публічну, комерційну та будь-яку іншу незалежність. Кожна зі Сторін зобов'язується під час виконання своїх зобов'язань і реалізації своїх прав за Договором або у зв'язку з ним діяти у відповідність до загальноприйнятих принципів добросовісності, справедливості, розумності та чесної ділової практики.

9.7. У разі будь-яких змін: юридичного статусу, системи оподаткування, місцезнаходження (податкової адреси), банківських або інших реквізитів (в тому числі адреса електронної пошти), контактів, зазначених в рахунку, кожна із Сторін Договору зобов'язана письмово сповістити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх настання.

9.8. Договір укладений українською мовою при повному розумінні Сторонами його змісту та термінів.

9.9. Особи, що діють від імені Сторін, мають на це відповідні повноваження та жодним чином не обмежені в укладанні Договору, надання вказаних в ньому заяв, гарантій та прийняття передбачених Договором зобов'язань і, у випадку будь-якого порушення зазначених в цьому пункті умов, несуть в повному обсязі відповідальність, передбачену діючим законодавством України та Договором.

9.10. Якщо якась частина Договору вступає у суперечність, не відповідає або заборонена діючим законодавством України, і при цьому така частина Договору буду визнана недійсною в установленому порядку, Сторони погоджуються і цим визнають, що Договір в цілому не буде вважатися недійсним.

9.11. Нездійснення та/або не використання будь-якою Стороною будь-яких із своїх прав, повноважень або засобів захисту прав, встановлених Договором, а також права наполягати на неухильному дотриманні іншою Стороною умов Договору, не встановлює можливості для відмови такою Стороною від здійснення таких та інших прав, повноважень або засобів судового захисту прав, від виконання своїх зобов'язань по Договору, а також, від умов Договору або права вимоги неухильного дотримання умов Договору.

9.12. Сторони погоджуються, що всі пов'язані з Договором документи складатимуться українською мовою. Все листування між Сторонами у зв'язку з Договором відбуватиметься українською мовою за юридичними адресами Сторін.

9.13. Сторони погодили, що уступка прав вимоги, переведення боргу, заміна сторони в зобов'язанні за Договором не допускається без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

9.14. У випадку якщо граничний термін виконання Стороною зобов'язання за Договору припадає на неробочий день, таке зобов'язання має бути виконане в найближчий за ним робочий день.

9.15. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням Договору і прямо не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
XIII. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Компанія:

ТОВ «БІЗНЕС-ПРОФ»


Код ЄДРПОУ: 37654948

Юридична адреса: 40004, Україна, м.Суми, вул. Реміснича, буд. 35-2

Р/р UA373808050000000026009332517

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в м. Києві,

МФО 380805

Тел.: +38 0 (800) 33-23-42

E-mail: [email protected]Директор виконавчий ________ Жолудєва О.В.
Кінцевий споживач:
Послуги
Завантажити
Техпідтримка 24/7
Платіжні системи
Бізнес
Про нас
Обслуговування BAS